ÇUKUROVA TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
ÇUKTOB
 
MADDE 1: DERNEĞİN ADI: Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği
MADDE 2: DERNEĞİN MERKEZİ:Derneğin merkezi Adana olup birden çok ilde şube açmak suretiyle faaliyet gösterebilir.
MADDE 3: DERNEĞİN AMACI:
     1-Bölge ve ülke turizminin gelişmesinde her türlü girişimlerde ve hizmetlerde bulunmak.
     2-Turistik İşletmeciler ve yatırımcılar arasında işbirliği sağlayarak tesislerin sorunlarını asgari müştereklerde toplayıp çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde ve gerekirse bakanlıklar nezdinde veya gerekirse bakanlık düzeyinde takip etmek
     3-İdari ve teknik alanlarda eğitimi sağlamak:
Bu amaçla:
     a- Konularımız içerisinde seminerler, konferanslar tertiplenmesini sağlamak
     b- Lisan kursları ve diğer kurslar düzenlenmesini sağlamak
     c- Yönetim kurulu dernek adına gayrimenkul alabilir, kiralayabilir, lokal açabilir
     4- İşletmelerin iç ve dış piyasa pazarlamasını sağlamak
Bunun için:
Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Seyahat Acenteleri ile işbirliği
Yapmak,Turizmle ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği içinde bulunmak.
     5- Turizmin inkisafı için:
     a- Alt yapı tesisleri yapımını
     b- Tüketim maddelerinin üretilmesini teşvik etmek
     c- İç turizmi teşvik etmek
     d-Turizm Sezonunun uzatılması için çaba harcamak (Av turizmini,yayla turizmini, kaplıca ve içme sularının değerlendirilmesi ile ilgili sağlık turizmini geliştirmek, kayak ve çeşitli sportif faaliyetler düzenlemek gibi)
     e-İnternasyonal standartlar göz önünde bulundurularak tesislerin eksik yönlerinin düzeltilmesi için çalışmak
     f- Türk el sanatlarını ve folklorunu tanıtmak
     g- Gerekirse festivaller,karnavallar,fuarlar ve yarışmalar düzenlemek
     h- Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak
     6- Çukurova Bölgesinin ve Ülkemizin tanıtılması için basın ve TRT ile işbirliği yapmak,onlara gerekli dökümanları vermek.
     7- Yurt dışından ünlü turizm yazarlarını ve seyahat acentelerinin temsilcilerini davet etmek.
     8- Türk mutfağının geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla toplantı, yarışma tanıtım yapmak ve yerli ve yabancı yazarları, Mutfak ustalarını davet etmek.
     9- Ülkemize mükerrer gelen turistleri ve turizm alanında başarılı hizmetler veren işletmecileri ödüllendirmek.
     10- Turistik eşya satıcıları ile iyi diyalog kurup onların turiste davranışlarını daha cazip hale sokmak.
     11- Turizm alanında hizmet veren diğer organizasyonlara (Federasyon ve Konfederasyon) katılmak ve bunun için aynı amaçlı diğer dernekler ile birleştirmek.
     12- Dernek amaca yönelik olarak çeşitli yayınlarda bulunur (gazete, dergi, broşür, bülten vb. gibi).Dernek yapmış olduğu yayınlardan yönetim kurulunun belirleyeceği bir bedel üzerinden gelir elde edebilir. Bu yayınlarda değişik iş kollarından reklam olarak gelir elde edebilir.
   13- Dernek turizmle ilgili resmi veya özel kurum ve kuruluşlara çeşitli yardımlarda bulunabilir.
   14- Dernek genel kurul ve yönetim kurulu kararı ile ofis kiralayabilir, satın alabilir, kiralanacak veya satın alınacak bir gayrimenkulu dernek gelirlerinden karşılayarak restore ettirebilir.
   15- Dernek yurt içinde tarih ve kültür eserlerinin korunması, yaşatılması ve gerekirse restorasyonu için maddi ve manevi katkılarda bulunabilir.
 16- Yönetim kurulu, ulaşımı sağlamak amacıyla taşıt kiralayabilir, satın alabilir, (hava, deniz, kara taşıtları gibi).
 17- Örnek tesisler açmak ve/veya işletmek,bunun için gerekli organizasyonları kurmak
 18- Şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere, vakıflara iştirak etmek, ortak olmak, iktisadi işletmeler kurmak.
 
MADDE 4: DERNEĞİN KURUCULARI:
 1- C.Tayyar ZAİMOĞLU:Turizm işletmecisi,T.C.vatandaşı,1965 Darende doğumlu Kurtuluş mah.294 s.Adak oğlu Apt. oturur.
 2-Can AKŞİT:Turizm İşl.T.C. Vatandaşı, 1957 Trabzon doğumlu, Reşat bey mah. Adalet CD. no:43/24’de oturur.
 3- Yusuf BAKICI:Turizm İşl.T.C.vatandaşı, 1962 Konya Ereğli doğumlu. Özler CD. no:22’de oturur.
  4- Mehmet Ali İÇEN:Turizm İşl.T.C. Vatandaşı, 1957 Adana doğumlu, Yurt mah.605/5 s.no:6’da oturur.
 5- Raşit TOROSLU:Ticaret,T.C. Vatandaşı, 1958 doğumlu, Reşat bey mah.240 s.No:36’da oturur.
 6- Orhan ŞENYÜREK:Turizm İşl.T.C.vatandaşı, 1957 Adana doğumlu, Baraj yolu 5.5 durak Köseli Apt.7/33’te oturur.
 7- Yılmaz ÇOBAN:Turizm İşl.T.C.vatandaşı, 1954 Sivas doğumlu, Özler cad. A.Sürmeli Otelinde oturur.
MADDE 5: DERNEĞE ÜYE OLMA:Üyelikten çıkma şart ve şekilleri:
 1-Derneğe üye olmak için:
 a- Türk vatandaşı olmak
 b- 18 yaşını bitirmiş olmak. Bölgede Turistik belgeli tesis yatırımcısı, işletmecisi veya sahibi olmak, hükmi şahıslarda şirket müdürü, işletme müdürü, işletme müdür yardımcıları veya yönetim kurulunun görevlendirileceği kimse olmak, bir turistik işletmede yönetici kadrosunda olmak, aynı işletmeden 3 (üç) kişiden fazla üye olamaz.
 c- Medeni haklara sahip olmak
 d- Ağır hapis ve haysiyet kırıcı bir suçtan hapis cezası ile cezalandırılmamış bulunmak.
 e- Derneğin Ana Tüzüğü hükümlerini kabul etmiş bulunmak.
 f- Türkiye’de ikamet hakkına sahip yabancı uyruklu turizmcilerde üye olabilir. Üye olan kişinin üyeliği yapıldıktan sonra 10 gün içinde mülki amirliğe bildirilir.
 g- Ülke ve Bölge Turizmine hizmetleri geçen kişilere dernek yönetim kurulu kararıyla “Fahri Üyelik” verilebilir. Bu kişiler isterlerse derneğe aidat ve bağış ödeyebilirler. Seçme ve seçilme hakları yoktur.
 2- Dernekten Çıkma ve Çıkarılma:
 a- İstifa etmek
 b- Üyelik aidatlarını ödememek
 c- Derneğin amacına uygun olmayan davranışlarda bulunmak
 d- Üyelik niteliklerini kaybetmiş bulunmak
MADDE 6: GENEL KURUL
Genel Kurul Tabii üyelerden teşekkül eder. Genel Kurul toplantısına bir ay kala yeni üye kaydı yapılamaz. Yönetim kuruluna bu konuda yapılan müracaatlar genel kurul toplantısından sonra incelenir ve karara bağlanır. Genel Kurul en geç üç yılda bir toplanır. Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin dörtte birinin yazılı isteği ile genel kurul olağanüstü toplanabilir. Yönetim kurulu vakii isteğe göre toplantı sağlamazsa bu toplantıyı isteyenlerden birinin Sulh Hukuk Hakimliğine müracaatı ile toplantı sağlanır. Bunun için hakim üyelik hakkı bulunanlar arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Genel Merkez Genel Kurulu,genel merkez üyelerinin tamamı ile şubelerin yönetim kurulu asil üyelerinin katılımıyla toplanır.
MADDE 7: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
 1- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve haysiyet divanı üyelerini ve yedeklerini seçmek.
 2- Yönetim kurulunca hazırlanacak gelir ve gider tahminlerini havi bütçeyi ve çalışma raporlarını inceleyip onamak.
 3- Kesin hesaplarını inceleyip onamak.
 4- Yıllık çalışma raporlarını tetkikten sonra yönetim kurulu ve denetçileri ibra etmek.
 5- Haklarında işlem yapılan yönetim kurulu üyesi ve diğer görevliler hakkında nihai karar almak.
 6- Yönetim kuruluna derneğin amacı doğrultusunda direktifler ve yetki vermek.
 7- Ana tüzükte gerekli görülen değişiklikleri yapmak
 8- Derneğin 2908 sayılı dernekler kanununda belirlenen KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLERDEN sayılabilmesi için gerekli şartların yerine getirilmesini sağlamak ve ilgili makamlar nezdin de gerekli girişimlerde bulunmak.
 9- Genel kurul gerekli gördüğü takdirde birden çok ilde faaliyet gösterme kararı alabilir.Bu husustan dolayı yeni dernek tüzüğü hazırlanarak girişimde bulunur.Yönetim kuruluna gerekli yetkiyi verir.
10- Yönetim Kuruluna dernek adına gayrimenkul alımı ve satımı için yetki vermek.
11- Derneğe giriş ve yıllık aidatları tespit etmek.
MADDE 8: GENEL KURUL TOPLANTILARI:
    Genel kurul en geç üç yılda bir  toplanır. Genel Kurul dernek merkezinde veya tutulacak uygun bir yerde toplanır. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Üyenin mektubu almış veya almamış olması mazeret sayılmaz. Genel kurul dernek tüzüğüne göre Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Bu toplantılarda kararlar salt çoğunlukla alınır. İkinci toplantı yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin 2 katından az olamaz. Toplantıya katılan üyeler yoklama cetvelini imza ederler.Yıllık aidatını ödememiş olan üyeler genel kurul toplantısına katılamazlar.Müzakere ve oylamaya katılamazlar.
MADDE 9: GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ ŞEKLİ:
Yönetim Kurulu başkanı celseyi açar, yoklama yapar, ekseriyet sağlanmışsa kongreyi yönetmek üzere bir kongre divanı başkanı ve başkan vekili ve iki katip seçilmesini sağlar. Kongre divan başkanı seçildikten sonra yönetim kurulu başkanı kürsüye kongre divan başkanına bırakır. Kongre divanı lüzum görürse üyeler dışından da ayrıca yardımcı alabilirler. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yazılı hususlar görüşülür, ancak hazır bulunan üyelerin yirmide birinin isteği ile gündemde bulunmayan hususlar da gündeme alınarak müzakere edilir.
MADDE 10: ANA TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ:
Ana tüzük genel kurul toplantılarında toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile değiştirilebilir.
MADDE 11: SEÇİM:
Genel Kurul gizli oyla (üç) yıl için 9 asil 9  yedek üyeden oluşan yönetim kurulunu, 3 asil 3 yedek üyeden oluşan denetçiler kurulunun üyelerini seçer, seçimlerde eşit oy alındığı takdirde başkan tarafından çekilecek kur’a da kazanan üye görev alır. Genel Kurul toplantısına ait kayıt ve tutanaklar başkan ve başkan vekili katipler tarafından imzalanır. Muhafaza altına alınır.
MADDE 12: YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Yönetim Kurulu 9 asil ve 9 yedek üyeden oluşur.Genel kurulda gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Kendi arasından başkan,başkan yardımcısı,genel sekreter,muhasip seçerek görev bölümü yapar.
 
YÖNETİM KURULU:
     1- Derneği temsil eder. Yönetim Kurulu genel kurulun verdiği yetkiler ve görevler doğrultusunda hareket eder,genel kurul kararlarını uygular.
     2- Dernek adına tasarrufta bulunur, harcamalar yapar.
     3- Derneğin kuruluş amacı doğrultusunda kararlar alır ve uygulama yapar.
     4- Derneğin üye aidatlarını artırır ve bu hususta çaba sarf eder.
     5- Derneğin yıllık bütçesini hazırlar.Genel kurulu ve olağanüstü kurulu toplar.
     6- Dernekler yasası çerçevesinde kayıtlarını ve defterini tutar.
     7- Yönetim kurulu en az ayda bir kere toplanır. Toplantıya çağırır başkan tarafından yapılır. Lüzumunda yönetim kurulu üyesinin herhangi birisinin isteği ve başkanın muvafakatı ile de yönetim kurulu toplantısı yapılabilir.
     8- Toplantılar başkanın daveti ve üyelere yazılı veya telefonla bildirisi ile yapılır. Mazereti olmaksızın üç defa yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği vasfı düşer.Bu durum bir yazı ile üyeye başkan tarafından bildirilir.Üyeliği düşen bir üyenin yerine sıra ile ilk yedek üye göreve davet edilir.Bu şekilde yönetim kurulu üyeliği düşen bir üye bir daha yönetim kuruluna seçilemez.
MADDE 13: DENETÇİLER:
Genel kurul tarafından üç yıl için seçilen denetçiler derneğin hesap ve faaliyetlerini denetler.Denetçiler en az senede dört kez toplanırlar. Önemli gördükleri durumları bir raporla yönetim kuruluna bildirirler.Denetçiler üç asil üç yedek üyeden oluşur. Asil üyeler kendi aralarında bir başkan ve bir başkan vekili seçerler.
MADDE 14: DERNEĞİN GELİRLERİ:
     1- Derneğin üyelik aidatı….10.000.000 TL
     2- Derneğin giriş aidatı……10.000.000 TL 
     3- Ayrıca derneğe bağışta bulunulabilir.
     4- Dernek yapacağı folklor, turistik sergiler ve sosyal faaliyetlerden gelir sağlayabilir.
     5- Aidat ve bağışlar alındı belgeleriyle toplanır.
      6- Dernek lokalinden gelir sağlayabilir.
     7- Derneğin çıkaracağı yayınlardan gelir elde edebilir.
MADDE 15: DERNEK ŞUBELERİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI:
     1- Genel merkez yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin Mülki Amirliğine Kuruluş bildirimi ve ekleri verilir. Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.
     2- Şube organları:
     a- Genel Kurul
     b- Yönetim Kurulu
     c- Denetçi
ŞUBE GENEL KURULU:Şube genel kurulu Şubeye kayıtlı üyelerden oluşur. Şubeler genel kurul toplantılarını Genel merkez toplantısından en az 15 gün öncesine kadar bitirilmesi zorunludur. Şube genel kurulunun görev ve yetkileri hususunda tüzükte belirtilen hükümler uygulanır.
ŞUBE YÖNETİM KURULU:Şube genel kurulunca seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Bunlar kendi aralarında görev bölümü yapar.
     a- Derneğin ana tüzük hükümlerini uygulamak.
     b- Şubeyi genel merkez genel kurul toplantılarında temsil etmek.
     c- Çalışmalara ait raporu altı ayda bir genel merkeze göndermek.
     d- Yıllık bütçe hesap hülasalarını ve çalışma programlarını genel merkez genel kurul toplantısından en az 15 gün önce genel merkeze göndermek.Ayrıca şubeler yıllık net gelirlerinin %25’ini genel merkeze gönderir.
ŞUBE DENETÇİSİ:
Şube genel kurulunca seçilen 1 asil ve 1 yedek üyeden oluşur.
Şube denetçisi altı ayı geçmeyen aralıklarla şubenin hesap ve faaliyetlerini denetler tanzim edeceği iki suret denetim raporunun bir suretini Şube yönetim kuruluna bir suretini genel merkeze gönderir.
ŞUBENİN FESHİ: Şubenin feshi konusunda dernekler kanunu ve dernek ana tüzüğünde belirtilen genel merkez hükümleri uygulanır.
MADDE 16: DERNEĞİN FESHİ:
Derneğin feshi ve kapatılması halinde tüm menkul ve gayrimenkul varlığı TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETİNE kalır. Derneğin parası yönetim kurulunun uygun göreceği bir veya birkaç bankada bulundurulur.
MADDE 17: DERNEK HESABI:
Derneğe ait paranın bankadan çekilmesi başkan veya başkan vekili ile muhasip veya veznedar olmak üzere iki imza ile çekilir. Bu sorumluların imzaları önceden bankaya bildirilir. Bankaya aynı doğrultuda yazı yazılır.
MADDE 18: Tüzükle maddeleşmemiş durumlar için dernekler kanununun ilgili maddesi geçerlidir.
MADDE 19:”29.12.2001” tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında yeniden tanzim edilmiştir.
 
Tayyar ZAİMOĞLU          Can AKŞİT         Yakup KAHVECİ     M.Ali İÇEN             Mustafa CEVİZCİ
Yön.Kur.Başkanı          Yön.Kur.Bşk.Yrd.      Genel Sekreter             Muhasip            Yön.Kur.Üyesi
 
Kamuran ÖNAL Nihat ÖZBEK
Yön.Kur.Üyesi               Yön.Kur.Üyesi